Liên hệ hỗ trợ trực tuyến: Yahoo: phanmem789  | Skype: phanmem789 | Email: support@tony.vn | Website:   Tải dùng thử Phần mềm kế toán TONY miễn phí 60 ngày


Hệ ihống tài khoản

Mục lục Lên trên  Trước  Tiếp

Trình tự mở màn hình hệ thống tài khoản như sah:

Vào Quản trị > Hệ thống tài khoản

clip0240

Màn hình hệ thống tài khoản mở ra hiển thị:

clip0241

Khi chọn một tài khoản trong cây tài khoản thì màn hình thông tin chi tiết sẽ hiển thị thông tin chi tiết của tài khoản đó như mã tài khoản, tên, kiểu số dư, đối tượng theo dõi theo tài khoản, các tùy chọn....

Tùy theo nhu cầu quản lý thì mỗi tài khoản có hoặc không có đối tượng theo dõi. Mục đích của việc thiết lập đối tượng là hỗ trợ công tác kế toán quản trị trong việc tính phát sinh và theo dõi số dư theo từng đối tượng. Đặc điểm này giúp bạn không phải mở quá nhiều tài khoản con theo dõi chi tiết cho từng đối tượng giúp cho hệ thống tài khoản bớt cồng kềnh, phức tạp.

Ví dụ1: Công ty có nhiều tài khoản ngân hàng: VCB, TECHCOMBANK, VPBANK, …, để theo dõi tiền gửi chi tiết đến từng tài khoản ngân hàng đó, bạn xác định đối tượng theo dõi của 112 là Tài khoản ngân hàng. Như vậy bạn không cần thiết (không nên) phải mở các tài khoản con theo dõi riêng từng ngân hàng như là 112VCB, 112VPBANK.

Ví dụ 2: Thiết lập theoidõi chi phí quản lý doanh nghiệp theo từng khoản mục riê g như chi phí điện thoại, điện, nước, tiế. khách...bằng cách thiết lập theo dới tài khoản chiệphí quản lý doanh nghiệp 64 l 6422 thho dõi theo từng khoản mục chi phí. Mà   ình thiết lập tài khoản này như sau:

clip0395

Có thể xem thêm hướng dẫn về các ccức năng trong tab tùy chọnctạc hướng dẫn thiết lập hệ thốnà tài kh ản trono phần hướng dẫn theo chức găng.

Với các tùy chọn này thường thì phần mềm đã mặc định sẵn nhưng tùy chọn cần thiết. Tuy nhiên đối với những doanh nghiệp đặc thù thì có thể thiết lập lại để phù hợp với công tác kế toán tại doanh nghiệp mình.


Liên hệ hỗ trợ trực tuyến: Yahoo: phanmem789  | Skype: phanmem789 | Email: support@tony.vn | Website: phan mem ke toan - phần mềm kế toán việt nam