Ngày 18 tháng 12 năm 2013 Chinh phủ đã ban hành nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn luật thuế GTGT.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2014, thay thế các nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và nghị định 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 và bãi bỏ điều 4 Nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 13/08/2013.

Xem và tải tập tin đính kèm Nghi dinh so 209_2013_ND-CP

tony.vn- VAT

Xem thêm:

phần mềm kế toán việt nam