THỎA THUẬN BẢN QUYỀN VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG

Mọi cá nhân, tổ chức muốn sử dụng phần mềm kế toán TONY đều phải được sự chấp thuận của Công ty TNHH T.O.N.Y thông qua Giấy phép sử dụng phần mềm kế toán TONY. Giấy phép này bao gồm các điều khoản quy định bắt buộc người sử dụng phải cam kết tuân thủ trước khi sử dụng các tính năng của phần mềm. Nội dung các điều khoản ghi trong giấy phép sử dụng bao gồm:

QUYỀN SỞ HỮU VÀ QUYỀN TÁC GIẢ CỦA PHẦN MỀM

QUYỀN CỦA NGƯỜI/TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP PHÉP SỬ DỤNG PHẦN MỀM

CÁC HÀNH VI ĐƯỢC COI LÀ VI PHẠM LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ