Bắt đầu làm việc với Tony Accounting

<< Click to Display Table of Contents >>

Đường dẫn:  »Gốc «

Bắt đầu làm việc với Tony Accounting

Chủ đề này mô tả quy trình khi bắt đầu làm việc với phần mềm

tipbulbGồm có các phần

Chạy phần mềm lần đầu tiên

Mô tả chi tiết các bước khi lần đầu chạy phần mềm

Hướng dẫn chung

Những hướng dẫn cơ bản trước khi sử dụng phần mềm

Các thông tin ban đầu cần khai báo

Liệt kê các thông tin ban đầu cần khai báo khi mới bắt đầu sử dụng và đường dẫn tới những hướng dẫn khai báo