<< Click to Display Table of Contents >>

Tiến hành cài đặt theo trình tự sau:

 

0. Kiểm tra máy cài đặt có thỏa mãn yêu cầu về phần cứng - phần mềm

1. Nếu gói cài đặt được đóng gói thành tập tin dạng zip thì bạn phải giải nén vào một thư mục bất kỳ.

2. Chạy tập tin setup trong gói cài đặt bằng cách nhấn đúp chuột vào tập tin.

clip0258

3. Nếu màn hình dưới đây hiển thị, bạn tới bước tiếp theo, ngược lại thì bạn tới bước 5.

clip0006

4. Bộ cài đặt yêu cầu cài đặt Microsoft .Net Framework, nhấn vào nút Accept để cài đặt

clip0007

5. Màn hình cài đặt phần mềm Tony Accounting hiển thị.

clip0418

6. Nhấn tiếp nút Run để bắt đầu quá trình cài đặt

clip0420

7. Quá trình cài đặt

clip0419

8. Màn hình thông báo quá trình cài đặt đã hoàn tất

clip0421

9. Sau khi cài đặt thành công ngoài màn hình desktop hiện lên biểu tượng của chương trình

7-26-2014 9-13-17 AM