Mở đầu

<< Click to Display Table of Contents >>

Đường dẫn:  »Gốc «

Mở đầu

Chủ đề này giới thiệu những nét khái quát về phần mềm Tony Accounting và cách cài đặt phần mềm vào máy tính.        

tipbulbGồm có các phần

Giới thiệu về Tony Accounting:

Giới thiệu những đặc điểm nổi bật, thỏa thuận bản quyền, chức năng chính của phần mềm Tony Accounting.

Sơ đồ hoạt động của phần mềm:

Cho biết sơ đồ trình tự dữ liệu được xử lý trong phần mềm như thế nào?

Cách thức cài đặt phần mềm:

Hướng dẫn chi tiết cách thức cài đặt phần mềm vào máy tính.