Yêu cầu về phần cứng - phần mềm

<< Click to Display Table of Contents >>

Đường dẫn:  Mở đầu > Cài đặt phần mềm >

Yêu cầu về phần cứng - phần mềm

Trước khi cài đặt phần mềm phải kiểm tra yêu cầu kĩ thuật của máy tính cài đặt.

tipbulbGồm có các phần

Yêu cầu về phần cứng

Yêu cầu về phần mềm