Chủ đề này trình bày sơ đồ các hoạt động diễn ra trong phần mềm