Thanh trạng thái hiển thị:

thanh trạng thái

Gồm các phần:

kỳ kế toán

Bấm vào các nút này cho phép người sử dụng chuyển qua kỳ kế toán khác trước hoặc sau để thay đổi kì kế toán muốn xem.


  • 2.  Ngày làm việc

ngày làm việc


  • Lúc mở phần mềm ra thì ngày làm việc là ngày việc hiện tại. Có thể thay đổi ngày làm việc để nhập chứng từ cũng như xem báo cáo.
  • Muốn sửa ngày làm việc, chọn nút như hình dưới sau đó chọn ngày làm việc trong tháng hiện tại
  • Muốn sửa tháng làm việc dùng các nút mũi tên 2 bên
  • Ngoài ra có thể gõ trực tiếp ngày làm việc bạn muốn đến. Gõ trực tiếp các chữ số chỉ ngày/tháng, không có dấu “/” (ví dụ gõ 0304 là nhập ngày 03/04).
  • Khi thay đổi ngày làm việc thì kì kế toán làm việc cũng thay đổi theo

lịch

  • 3. Tên đơn vị đang đăng nhập

tên đơn vị đang đăng nhập

Trường hợp phần mềm sử dụng để nhập số liệu cho nhiều công ty thì ở thanh trạng thái sẽ hiện thị tên đơn vị người dùng đăng nhập khi mở phần mềm


  • 4. Tên người sử dụng đang đăng nhập

người sử dụng đang đăng nhập

Thanh trạng thái sẽ hiển thị tên người dùng đang đăng nhập

Phần mềm có thiết lập chế độ phân quyền khi sử dụng cho nhiều người dùng thì mỗi người dùng chỉ được sử dụng những chức năng khác nhau của phần mềm theo ý đồ thiết lập của doanh nghiệp.


  • 5. Tên tập tin dữ liệu đang sử dụng

tên tập tin dữ liệu đang sử dụng

Thanh trạng thái sẽ hiển thị tên tập tin dữ liệu đang sử dụng

Phần mềm có thể sử dụng cho nhiều công ty, khi đó dữ liệu của từng công ty sẽ được lưu ở những tập tin dữ liệu khác nhau. Lúc này tại thanh trạng thái sẽ chỉ ra tên tập tin dữ liệu bạn đang dùng là gì.

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh