Bảng cân đối số phát sinh của tất cả các tài khoản bao gồm các thông tin về số dư đầu kì, số phát sinh trong kì, số dư cuối kì của tất cả các tài khoản, kể cả các tài khoản con.

Bảng cân đối số phát sinh của tất cả các tài khoản

bảng cân đối tài khoản

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh