Bảng cân đối số phát sinh một đối tượng là bảng chi tiết của bảng cân đối số phát sinh của tất cả các tài khoản. Bảng này chi phản ánh thông tin cân đối số phát sinh của một đối tượng tài khoản riêng biệt giúp người sử dụng theo dõi chi tiết tình hình biến động số phát sinh của những tài khoản theo dõi chi tiết nhiều đối tượng như: phải thu khách hàng(131), phải trả người bán(331), tài khoản ngân hàng(112), hàng hóa(156)....

Bảng cân đối số phát sinh một đối tượng

bảng tổng hợp đối tượng phát sinh

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh