Bảng kê chênh lệch giá bán và giá vốn được sử dụng cho doanh nghiệp thương mại nhằm theo dõi nhanh lợi nhuận gộp trong kì theo từng hàng hóa và tổng lợi nhuận gộp bằng cách tổng hợp số liệu chênh lệch giữa giá bán và giá vốn của tất cả các hàng bán trong kì theo dõi. Phần mềm cho phép theo dõi theo từng nhóm hàng hóa, nhưng để theo dõi toàn bộ nhóm hàng hóa thì người dùng không chọn vào ô Nhóm hàng hóa.

Bảng kê chênh lệch giá bán và giá vốn

Bảng kê chênh lệch giá bán và giá vốn

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh