Bảng kê nhập xuất tồn thể hiện thông tin tổng hợp nhập xuất tồn của tất cả các vật liệu dụng cụ hàng hóa trong doanh nghiệp theo số lượng và giá trị. Bảng kê này giúp người dùng theo dõi tổng quát tình hình biến động của tất cả đối tượng hàng tồn kho trong doanh nghiệp. Với báo cáo này người dùng chỉ chọn thời gian cần theo dõi.

Bảng kê nhập xuất tồn

Bảng kê nhập xuất tồn

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh