Bảng tính phân bổ chi phí trả trước giúp người dùng theo dõi thông tin tổng hợp về chi phí trả trước cũng như tình hình phân bổ trong kì như giá trị tăng trong kì, mức phân bổ trong kì, giá trị còn lại..... giúp người dùng quản lý tốt chi phí trả trước.

Bảng tính phân bổ chi phí trả trước

Bảng tính phân bổ chi phí trả trước

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh