Bảng tính phân bổ chi phí khấu hao giúp cho người dùng có cái nhìn tổng quan về tài sản cố định và tình hình khấu hao tài sản cố định. Bảng tính này bao gồm những nội dung như nguyên giá, mức khấu hao trong kì, lũy kế khấu hao trong kì, giá trị còn lại...nhằm giúp người dùng quản lý tốt tài sản của công ty cũng như có biện pháp điều chỉnh chi phí khấu hao hợp lý.

Bảng tính phân bổ khấu hao

Bảng tính phân bổ khấu hao


8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh