Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại thể hiện thông tin chi tiết đối ứng của bên Nợ/Có của một tài khoản chi tiết theo từng chứng từ. Bảng này hiện chỉ có dạng xem trên lưới, muốn in ra phải xuất ra Excel. Để xem bảng tổng hợp này người dùng phải chọn thời gian, bên Nợ/ Có và tài khoản cần xem.

Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại

Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh