Bảng tổng hợp lãi lỗ giúp cho người dùng theo dõi tình hình lãi lỗ của từng đối tượng tính giá thành. Bảng này báo gồm các thông tin như: Doanh thu, chi tiết từng khoản mục chi phí, giá vốn, từ đó tính ra lãi lỗ theo từng đơn vị tính giá thành như sản phẩm, công trình, dự án... giúp cho người sử dụng nắm rõ tính hình biến dộng lãi lỗ và dễ dàng tìm ra nguyên nhân của vấn đề trên.

Bảng tổng hợp lãi lỗ

Bảng tổng hợp lãi lỗ

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh