Các báo cáo có thể xem liên quan tới phân hệ kế toán quản lý kho

  • Sổ chi tiết (vật liệu, dụng cụ, hàng hóa....)
  • Bảng tổng hợp chi tiết (vật liệu, dụng cụ, hàng hóa...)
  • Thẻ kho (sổ kho)
  • Sổ chi tiết thanh toán với người bán,
  • Sổ chi tiết thanh toán với người bán( kèm số lượng, đơn giá)
  • Sổ chi tiết thanh toán với người mua
  • Sổ chi tiết thanh toán với người mua(kèm số lượng, đơn giá)
  • Sổ chi tiết tài khoản (theo một đối tượng)
  • Sổ chi tiết tài khoản (theo 2 đối tượng)
  • Các loại sổ về nhập xuất tồn

Cách xem báo cáo:

Bước 1: Chọn tên báo cáo như trên

Bước 2: Chọn khoảng thời gian chứa báo cáo cần xem

Bước 3: Chọn tài khoản cần xem là 152,153,156...các tài khoản tồn kho tương ứng

Bước 4: Nhấn nút

Ví dụ về Sổ chi tiết hàng hóa tại kho hàng 0

Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, hàng hóa

Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, hàng hóa

Hướng dẫn xem báo cáo được hướng dẫn chi tiết tại mục hướng dẫn theo chức năng Báo cáo (Hướng dẫn chung về xem báo cáo)

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh