Chủ đề này mô tả quy trình khi bắt đầu làm việc với phần mềm


Gồm có các phần

Mô tả chi tiết các bước khi lần đầu chạy phần mềm

Những hướng dẫn cơ bản trước khi sử dụng phần mềm

Liệt kê các thông tin ban đầu cần khai báo khi mới bắt đầu sử dụng và đường dẫn tới những hướng dẫn khai báo

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh