STT

Nội dung

Hạch toán

Phân hệ hạch toán

1

Doanh thu bán chịu sản phẩm hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng

Nợ TK 131: Phải thu khách hàng

Có TK 3331: Thuế GTGT phải nôp

Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chưa thuế)(5111,5112,5113,5118)

Kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ

2

Khi xuất sản phẩm hàng hóa đổi lấy vật tư, hàng hóa, TSCĐ khác

Nợ TK 131: Phải thu khách hàng

 Có TK 3331: Thuế GTGT phải nôp

 Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ( chưa thuế) (5111,5112)

Kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ


Khi nhận vật tư hàng hóa, TSCĐ do trao đổi kế toán phản ánh giá trị vật tư, hàng hóa,TSCĐ nhận được do trao đổi.

Nợ TK 152,153,156,211...

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ

 Có TK 131: Phải thu khách hàng (Tổng giá thanh toán)

Kế toán quản lý kho (nhập kho tương ứng)


Trường hợp thu thêm tiền do giá trị hợp lý của vật tư hàng hóa, TSCĐ đưa đi trao đổi lớn hơn giá trị hợp lý của vật tư hàng hóa,TSCĐ nhận về

Nợ TK 111,112( số tiền đã thu thêm)

 Có Tk 131: Phải thu của khách hàng

Kế toán tiền mặt hoặc tiền gửi, hạch toán tương ứng.

3

Khi bán hàng theo phương thức trả chậm trả góp , kế toán phản ánh doanh thu bán hàng là giá bán trả tiền ngay chưa có thuế GTGT

Nợ TK 131: Phải thu khách hàng

 Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp

 Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chưa thuế)(5111,5112,5113,5118)

  Có TK 3387: Doanh thu chưa thực hiện (chênh lệch giữa số tiền theo giá bán trả chậm trả góp với giá bán trả tiền ngay và thuế GTGT)

Kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ


Khi thu được tiền bán hàng

Nợ TK 111,112

  Có TK 131: Phải thu khách hàng

Kế toán tiền mặt hoặc tiền gửi, hạch toán tương ứng.


Định kì ghi nhận lãi trả chậm, trả góp

Nợ TK 3387: Doanh thu chưa thực hiện

 Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính (lãi trả chậm, trả góp)

Kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ (Doanh thu khác)

4

Khi cho thuê hoạt động TSCĐ và cho thuê hoạt động BĐS đầu tư, kế toán phản ánh doanh thu phải phù hợp với dịch vụ cho thuê đã hoàn thành trong từng kì là số tiền cho thuê phải thu từng kì


Nợ TK 131: Phải thu khách hàng

 Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp

 Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chưa thuế)(5113,5118)

 Có TK 3387: Daonh thu chưa thực hiện (chênh lệch giữa số tiền theo giá bán trả chậm trả góp với giá bán trả tiền ngay và thuế GTGT)

Kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ

Khi nhận trước tiền cho thuê hoạt động trong nhiều kì

Nợ TK 111,112: Tổng số tiền nhận trước

 Có TK 3387: Doanh thu chưa thực hiện

 Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp

Kế toán tiền mặt hoặc tiền gửi, hạch toán tương ứng


Định kì kết chuyển doanh thu của kì kế toán

Nợ TK 3387: Doanh thu chưa thực hiện

 Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chưa thuế)(5113,5118)

Kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ


Số tiền phải trả lại cho khách hàng vì hợp đồng cho thuê không thực hiện tiếp hoặc thời gian thực hiện ngắn hơn thời gian đã thu tiền trước (nếu có)

Nợ TK 3387: Doanh thu chưa thực hiện

Nợ TK 3331: Thuế GTGT phải nôp (số tiền trả lại cho bên thuê về thuế GTGT của hoạt động cho thuê không thực hiện được

 Có TK 111,112: Tổng số tiền phải trả

Kế toán tiền mặt hoặc tiền gửi, hạch toán tương ứng

5

Trường hợp sử dụng hàng hóa dịch vụ sử dụng nội bộ, quảng cáo, khuyến mãi.(Đối với doanh nghiệp đăng kí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì doanh thu sử dụng nội bộ không tính thuế GTGT)

Nợ TK 154,631,642....Chí phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng bán

 Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ(chi tiết doanh thu bán hàng nội bộ)

Kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ


Nếu trả lương cho người lao động bằng sản phẩm, hàng hóa

Nợ TK 334: Phải trả người lao động

 Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chi tiết doanh thu bán hàng nội bộ)

Kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ

6

Trường hợp sản phẩm hàng hóa được sử dụng để biếu tặng

Nợ TK 353:Quỹ khen thưởng phúc lợi (Tổng giá thanh toán)

 Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá bán chưa có thuế GTGT)

  Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp

Kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ

7

Doanh thu từ các khoản trợ cấp trợ giá của Nhà nước cho doanh nghiệp


Trường hợp Nhà nước thông báo nhưng chưa cấp tiền ngay, doanh thu trợ cấp, trợ giá

Nợ TK 333: Các khoản phải trả Nhà nước (3339)

 Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5118)

Kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ


Khi nhận tiền của Ngân sách Nhà nước thanh toán

Nợ TK 111,112

 Có TK 333: Các khoản phải trả Nhà nước (3339)

Kế toán tiền mặt hoặc tiền gửi, hạch toán tương ứng


Trường hợp Nhà nước trợ cấp trợ giá bằng tiền ngay cho doanh nghiệp

Nợ TK 111,112

 Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5118)

Kế toán tiền mặt hoặc tiền gửi, hạch toán tương ứng

8

Xác đinh thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu phải nộp

Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

 Có TK 3332: Thuế tiêu thụ đặc biệt

 Có TK 3333: Thuế xuất nhập khẩu

Kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh