Ngoài thao tác chính là thêm mới chứng từ, ngoài ra phần mềm còn có những chức năng kèm theo như xem, sửa, xóa,in và các chức năng nâng cao khác. Chủ đề này sẽ giới thiệu chi tiết cách thức sử dụng các chức năng này.

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh