Chủ đề này đề cập đến việc cài đặt để sử dụng phần mềm trên nhiều máy trong mạng LAN dùng chung một tập tin dữ liệu. Bao gồm:


8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh