Chi phí thu mua hàng hóa phản ánh chi phí phát sinh liên quan đến số hàng hóa đã nhập kho trong kỳ và tình hình phân bổ chi phí mua hàng hiện có trong kỳ cho khối lượng hàng đã bán trong kỳ và tồn kho thực tế cuối kỳ (kể cả hàng tồn trong kho và hàng gửi đi bán, hàng gửi đại lý, ký gửi chưa bán được).

Chi phí liên quan trực tiếp đến quá trình thu mua hàng hóa như: Chi phí bảo hiểm hàng hóa, tiền thuê kho, thuê bến bãi; chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản đưa hàng hóa từ nơi mua về đến kho doanh nghiệp, các khoản hao hụt tự nhiên trong định mức phát sinh trong quá trình thu mua hàng hóa…

Phương pháp hạch toán:

Khi phát sinh chi phí thu mua hàng hóa, căn cứ vào hóa đơn chứng từ kế toán định khoản:

Nợ TK 156: Chi phí thu mua hàng hóa

Nợ TK 1331 (nếu có thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ)

Có TK 111, 112…

Ví dụ đối với nghiệp vụ:

Ngày 21/07/2014, mua 1 lô hàng nhập kho gồm 2 mặt hàng. Chi phí mua hàng là 100.000 phân bổ cho 2 mặt hàng theo giá trị. Ta thực hiện phân bổ theo các bước như sau:

Trong phiếu nhập kho hàng thương mại:

phân bổ chi phí mua hàng

Màn hình sẽ xuất hiện bảng phân bổ chi phí mua hàng, ta nhập số tiền và tài khoản bên Có

bảng phân bổ chi phí mua hàng

Sau khi nhấp chọn Thực hiện thì sẽ được kết quả là Chi phí mua hàng 100.000 đã được phân bổ cho 2 mặt hàng và tự động định khoản 2 bút toán Chi phí mua hàng

chi phí mua hàng

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh