Chuẩn mực kế toán quy định, hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính của doanh nghiệp, nhằm:

  • Làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán cụ thể theo khuôn mẫu thống nhất
  • Giúp cho doanh nghiệp ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán đã ban hành một cách thống nhất và xử lý các vấn đề chưa được quy định cụ thể nhằm đảm bảo cho cá thông tin trên báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý.
  • Giúp cho kiểm toán viên và người kiểm tra kế toán đưa ra ý kiến về sự phù hợp của báo cáo tài chính với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán; Giúp cho người sử dụng báo cáo tài chính hiểu và đánh giá thông tin tài chính được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.
  • Các nguyên tắc, yêu cầu kế toán cơ bản và các yếu tố của báo cáo tài chính quy định trong chuẩn mực này được quy định cụ thể trong từng chuẩn mực kế toán, phải áp dụng đối với mọi doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong phạm vi cả nước

Danh sách các chuẩn mực kế toán Việt Nam

Chuẩn mực 1: Chuẩn mực chung

Chuẩn mực 2: Hàng tồn kho

Chuẩn mực 3: Tài sản cố định hữu hình

Chuẩn mực 4: Tài sản cố định vô hình

Chuẩn mực 5: Bất động sản đầu tư

Chuẩn mực 6: Thuê tài sản

Chuẩn mực 7: Kế toán các khoản đầu tư vào công ty

Chuẩn mực 8: Thông tin tài chính về những khoản góp vốn liên doanh

Chuẩn mực 10: Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

Chuẩn mực 11: Hợp nhất kinh doanh

Chuẩn mực 14: Doanh thu và thu nhập khác

Chuẩn mực 15: Hợp đồng xây dựng

Chuẩn mực 16: Chi phí đi vay

Chuẩn mực 17: Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chuẩn mực 18: Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

Chuẩn mực 19: Hợp đồng bảo hiểm

Chuẩn mực 21: Trình bày báo cáo tài chính

Chuẩn mực 22: Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự

Chuẩn mực 23: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

Chuẩn mực 24: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Chuẩn mực 25: Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư và công ty con

Chuẩn mực 26: Thông tin về các bên liên quan

Chuẩn mực 27: Báo cáo tài chính giữa niên độ

Chuẩn mực 28: Báo cáo bộ phận

Chuẩn mực 29: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót

Chuẩn mực 30: Lãi trên cổ phiếu.

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh