Thực hiện phát sinh các sổ chứng từ ghi sổ từ số liệu phát sinh trong kỳ và định nghĩa các sổ chứng từ ghi sổ.

công cụ chứng từ ghi sổ  chứng từ ghi sổ

  • Để tiếp tục nhấn nút

định nghĩa chứng từ ghi sổ

  • Thực hiện thêm danh sách sổ bằng cách nhấn nút

Sau khi thêm danh sách sổ. Chọn 1 sổ trong danh sách và thực hiện thêm cặp TK . Thực hiện tuần tự cho hết danh sách sổ.

Hoặc có thể chọn từ các định khoản phát sinh.

  • Sau đó nhấn nút

phát sinh chứng từ ghi sổ

thông báo hoàn thành

phần mềm tự động phát sinh chi tiết mỗi sổ dựa trên số phát sinh trong kỳ kế toán.

Người sử dụng có thể sửa đổi số liệu đã phát sinh.

  • Cuối cùng nhấn nút để đóng màn hình

Để xem chứng từ ghi sổ Vào chức năng Báo cáo > Chứng từ ghi sổ


8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh