Cuối mỗi kỳ kế toán, thực hiện tổng hợp số liệu cuối kỳ để: cập nhật đơn giá xuất kho theo phương pháp bình quân cuối kỳ, trích khấu hao tài sản, thực hiện các bút toán kết chuyển, khóa sổ, chuyển số dư sang kỳ sau. Có thể thực hiện chức năng này tại bất kỳ thời điểm nào trong kỳ kế toán, không nhất thiết đợi đến cuối kỳ. phần mềm chỉ tổng hợp số liệu của kì kế toán đang mở vì thế muốn tổng hợp số liệu kì kế toán nào thì phải điều chình kì kế toán tương ứng.

Mở chức năng này: Vào menu Công cụ > Tổng hợp số liệu cuối kì

công cụ tổng hợp số liệu  tổng hợp số liệu

tổng hợp số liệu

Các tùy chọn kết chuyển gồm có:

1.Tính đơn giá bình quân cuối kì

2.Khấu hao, phân bổ chi phí, tính giá thành và kết chuyển: chức năng này nhằm định nghĩa khấu hao, phân bổ chi phí trả trước trong kì (chọn nếu doanh nghiệp có tài sản cố định và chi phí trả trước), kết chuyển lãi lỗ (định nghĩa các tỷ lệ phân bổ)

3.Kết chuyển sang kì sau: chọn chức năng này nhằm sao chép các định nghĩa kết chuyển của kì này sang kì sau

Sau khi thiết lập các tùy chọn kết chuyển nhấn nút lần lượt nhấn các nút tiếp theo để đi qua các màn hình:

Sau khi thiết lập tại các màn hình, để chuyển sang màn hình kế tiếp nhấn nút

Cuối cùng để hoàn thành việc tổng hợp số liệu cuối kì nhấn

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh