Mỗi người sử dụng được cấp một tài khoản bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu (mặc định mật khẩu ban đầu là rỗng). Để đăng nhập phần mềm, người sử dụng phải nhập đúng tên đăng nhập và mật khẩu.

Phần mềm bắt buộc người sử dụng phải thực hiện đăng nhập khi bắt đầu sử dụng.

Lưu ý: Sau khi đăng nhập thành công lần đầu tiên, bạn nên đổi mật khẩu để tránh người khác dùng tài khoản của bạn sử dụng phần mềm

Màn hình đăng nhập:

đăng nhập

  • Ngày làm việc. Lúc đầu phần mềm sẽ tự động hiển thị ngày hiện tại của máy tính sử dụng
  • Bấm vào nút để chọn đối tượng
  • Chọn đơn vị: chọn đơn vị sẽ làm việc sau khi đăng nhập. Trong trường hợp phần mềm được sử dụng cho nhiều công ty
  • Tên đăng nhập: tên của người sử dụng được cấp, chọn từ danh mục.
  • Mật khẩu: nhập mật khẩu của tên đăng nhập được chọn.
  • Sau khi nhập đầy đủ thông tin yêu cầu, nhấn nút để vào phần mềm.
  • Nhấn nút nếu không đăng nhập và thoát khỏi phần mềm.
  • Nếu cần thay đổi tập tin dữ liệu sử dụng hoặc các thông số kết nối tới máy chủ, nhấn nút

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh