Danh mục là các đối tượng được đưa vào phần mềm để quản lý được số liệu liên quan. Ví dụ các khách hàng có giao dịch với doanh nghiệp được tạo thành một danh mục khách hàng để theo dõi công nơ. Danh mục tài sản cố định để theo dõi nguyên giá và khấu hao của tài sản, … Các danh mục cần nhập vào đầy đủ và cập nhật thường xuyên trong quá trình sử dụng.

Số lượng danh mục sử dụng tùy thuộc vào hoạt động và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Một vấn đề quan trọng trong tổ chức danh mục là phân nhóm danh mục và xây dựng hệ thống mã đối tượng hợp lý và khả năng mở rộng trong tương lai.

Để thực hiện các chức năng trong phần mềm, người sử dụng cần phải khai báo các danh mục liên quan sau:

  • Danh mục Khách hàng, Nhóm khách hàng.
  • Danh mục Hàng hóa, Nhóm hàng hóa.
  • Danh mục Nhân viên, ...

Danh sách các loại danh mục phần mềm thiết kế để người dùng có thể khai báo:

danh mục

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh