STT

Nội dung

Hạch toán

1

Vay tiền để mua vật tư hàng hóa

Nợ TK 152,153,156: (Giá chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ

  Có TK 311: Vay ngắn hạn (Tổng số tiền vay)

  Có TK 3411: Vay dài hạn

2

Khi có hợp đồng mua bán bằng hình thức thư tín dụng, DN vay tiền ngân hàng để mở thư tín dụng

Nợ TK 138: Phải thu khác

  Có TK 311: Vay ngắn hạn (Tổng số tiền vay)

  Có TK 3411: Vay dài hạn

3

Vay tiền để thanh toán nợ người bán, nợ dài hạn đến hạn trả, nợ vay dài hạn

Nợ TK 331,315,341

  Có TK 311: Vay ngắn hạn (Tổng số tiền vay)

4

Vay dài hạn để mua sắm TSCĐ dùng cho hoạt động SXKD

Nợ TK 211: Nguyên giá TSCĐ (chưa bao gồm thuế)

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ

 Có TK 3411: Vay dài hạn

5

Vay dài hạn để thanh toán đầu tư XDCB

Nợ TK 241: Xây dựng CB dở dang (giá mua sắm, xây dựng chưa có thuế)

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ

 Có TK 3411: Vay dài hạn

6

Vay dài hạn để thanh toán nợ cho người bán, người nhận thầu về XDCB

Nợ TK 331: Phải trả cho người bán

 Có TK 3411: Vay dài hạn

7

Vay dài hạn để ứng vốn cho người nhận thấu XDCB

Nợ TK 331: Phải trả cho người bán (Xác định như khoản ứng trước cho người nhận thấu)

 Có TK 3411: Vay dài hạn

8

Vay dài hạn để đầu tư vào công ty liên kết, góp vốn liên doanh, đầu tư cổ phiếu, trái phiếu dài hạn

Nợ TK 221: Đầu tư dài hạn (2211,2213,2218)

 Có TK 3411: Vay dài hạn

Các bước để lập chứng từ:

Ví dụ với nghiệp vụ: Ngày 16/05/2011 vay ngắn hạn ngân hàng ABC theo khế ước số KH157 số tiền 15.000.000 đồng để thanh toán tiền mua hàng cho nhà cung cấp công ty Phú Mỹ

Bước 1: Căn cứ vào nghiệp vụ, thực hiện nguyên tắc ưu tiên nhằm tránh trùng chứng từ. Chọn chứng từ nhập vào phù hợp. Trên đây chúng tôi đã hướng dẫn những ví dụ thường gặp về những ngiệp vụ cần nhập vào chứng từ Đi vay (những nghiệp vụ hạch toán Có TK 311,341). Từ đó với nghiệp vụ này người dùng sẽ chọn Phân hệ hạch toán là kế toán tiền vay và chứng từ cần nhập là đi vay

Bước 2: Sau khi đã chọn được phân hệ hạch toán và chứng từ cần nhập vào phù hợp. Nhấn nút để thêm mới chứng từ.

lập chứng từ đi vay

Bước 3: Phần mềm hiển thị màn hình nhập chứng từ. Thực hiện việc nhập thông tin chứng từ.

nhập thông tin chứng từ

Bước 4: Nhấn nút để lưu lại chứng từ


8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh