Doanh nghiệp sản xuất:

Doanh nghiệp sản xuất là doanh nghiệp thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh của mình bằng cách mua nguyên liệu, máy móc thiết bị, thuê lao động… tiến hành sản xuất tạo ra sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm đó. Qua việc sản xuất và tiêu thụ đó doanh nghiệp xác định được kết quả lãi lỗ của một thời kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ được nghiên cứu qua các yếu tố chi phí sản xuất để tổng hợp, tính giá thành sản phẩm và tính lợi nhuận sau khi tiêu thụ sản phẩm. Như vậy các quá trình kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất bao gồm 3 giai đoạn là cung cấp, sản xuất và tiêu thụ

Các yếu tố chi phí cơ bản của sản xuất: Chi phí sản xuất là toàn bộ chi phí phát sinh trong kỳ kế toán nhằm mục đích chế tạo ra sản phẩm. Các chi phí được chia thành:

  • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
  • Chi phí nhân công trực tiếp.
  • Chi phí sản xuất chung.

Sau khi doanh nghiệp sản xuất xong sản phẩm thì phải đẩy nhanh việc bán sản phẩm ra gọi đó là tiêu thụ sản phẩm nhằm thu hồi lại vốn để có thể tiếp tục quá trình sản xuất kế tiếp. Thành phẩm của doanh nghiệp được coi là tiêu thụ khi doanh nghiệp nhận được tiền hoặc người mua đồng ý thanh toán, đồng thời doanh nghiệp mất quyền sở hữu về thành phẩm. Trong quá trình tiêu thụ doanh nghiệp phải phản ánh được doanh thu và chi phí:

  • Doanh thu bán hàng: là giá trị của sản phẩm, hàng hóa lao vụ, dịch vụ mà doanh nghiệp đã bán, đã cung cấp cho khách hàng.
  • Giá vốn hàng bán là trị giá vốn của sản phẩm hàng hóa dịch vụ đã tiêu thụ, xuất bán trong kỳ.
  • Chi phí bán hàng: là các khoản chi phí bỏ ra trong quá trình tiêu thụ như: Chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển, giới thiệu, bảo hành hàng hóa…
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp là các khoản chi phí quản lý chung của doanh nghiệp gồm các chi phí quản lý, chi phí hành chính, các chi phí chung liên quan tiền lương, chi phí văn phòng, công cụ dụng cụ vật liệu khấu hao lãi vay, điện, điện thoại thuế môn bài, hội nghị, công tác phí…

Sau quá trình tiêu thụ thì doanh nghiệp xác định được lãi lỗ của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ.

Lưu ý khi sử dụng phần mềm

Với doanh nghiệp sản xuất quy trình sản xuất phức tạp hơn, để theo dõi chi phí sản xuất một cách hợp lý cần tiến hành thiết lập các tiêu thức sau:

Thiết lập tài khoản tập hợp chi phí 154X, hay 62X theo từng phân xưởng, đơn hàng, bộ phận, công việc....để theo dõi chi phí sản xuất theo từng đối tượng nhằm quản lý chi phí tốt hơn.

thiết lập đối tượng TK chi phí

Thiết lập theo dõi chi phí quản lý doanh nghiệp theo từng khoản mục riêng như chi phí điện thoại, điện, nước, tiếp khách...bằng cách thiết lập theo dõi tài khoản chi phí quản lý doanh nghiệp 642, 6422 theo dõi theo từng khoản mục chi phí

đối tượng theo dõi tài khoản

Các nghiệp vụ thường gặp trong doanh nghiệp sản xuất:

Các mẫu báo cáo thường gặp: Sổ chi tiết bán hàng, sổ chi tiết quỹ tiền mặt, sổ chi tiết tiền gửi, sổ chi tiết hàng hóa, sổ chi tiết thanh toán người mua/ người bán, sổ chi phí sản xuất kinh doanh, sổ chi tiết vật liệu dụng cụ hàng hóa, thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ...

Hướng dẫn chi tiết cách thức thiết lập các tài khoản như trên tại thiết lập hệ thống tài khoản

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh