Doanh nghiệp thương mại:

Đối với doanh nghiệp thương mại - đơn vị thực hiện chức năng cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng thì hoạt động kinh doanh bao gồm 2 quá trình là mua hàng và bán hàng. Doanh nghiệp thương mại có thể mua hàng của doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thương mại khác hoặc nhập khẩu hàng hoá. Trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp thương mại có thể thực hiện một số công việc làm gia tăng giá trị hàng hoá như: phân loại, gói bọc, gia công… Để thu hồi toàn bộ chi phí kinh doanh và thực hiện có lãi, doanh nghiệp thương mại phải bán hàng ra thị trường. Hàng hoá có thể được bán buôn hoặc bán lẻ cho doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thương mại hay người tiêu dùng.

Quá trình kinh doanh của doanh nghiệp thương mại gồm khâu mua hàng dự trữ, tổ chức bán hàng và cuối kỳ xác định kết quả kinh doanh. Vì vậy, doanh nghiệp cần tổng hợp tính được giá vốn hàng bán, các khoản chi phí mua bán hàng, chi phí quản lý cũng như doanh thu bán hàng để xác định kết quả kinh doanh.

Các chi phí của Doanh nghiệp thương mại:

  • Giá vốn hàng bán là trị giá vốn của sản phẩm hàng hóa dịch vụ xuất bán trong kỳ.
  • Chi phí bán hàng.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp.

Kế toán có nhiệm vụ theo dõi, phản ánh một cách toàn diện, liên tục, và có hệ thống các hoạt động kinh doanh của đơn vị. Tức là theo dõi, phản ánh một cách cụ thể các quá trình kinh doanh chủ yếu. Có như vậy mới nắm được kết quả về mặt số lượng, chất lượng hiệu quả sử dụng vốn ở từng khâu, từng vụ việc trong toàn bộ hoạt động chung của đơn vị.

Mỗi quá trình kinh doanh chủ yếu được cấu thành bởi vô số các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Theo nguyên tắc của kế toán, nghiệp vụ phát sinh sẽ được phản ánh vào các loại giấy tờ cần thiết theo đúng thủ tục quy định về chứng từ ghi chép ban đầu, lấy đó làm căn cứ để ghi vào sổ sách dưới hình thức tài khoản theo phương pháp ghi sổ kép. Mặt khác, chứng từ gốc cũng được sử dụng để ghi vào các sổ thẻ chi tiết phục vụ yêu cầu hạch toán chi tiết. Quá trình vào sổ cũng đồng thời là quá trình tập hợp số liệu, rút ra các chỉ tiêu phục vụ yếu cầu quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp thông qua các phương pháp đánh giá và tính toán cụ thể.

Lưu ý khi sử dụng phần mềm:

Với doanh nghiệp thương mại quy trình hạch toán đơn giản, để khai thác tốt nhất chức năng của phần mềm và đơn giản hóa quy trình hạch toán, xin gợi ý doanh nghiệp nên thiết lập tiêu thức sau:

Thiết lập tài khoản hàng tồn kho 15X theo dõi theo từng hàng hóa, kho hàng...(thường thì phần mềm đã thiết lập sẵn)

hệ thống tài khoản

Thiết lập theo dõi chi phí quản lý doanh nghiệp theo từng khoản mục riêng như chi phí điện thoại, điện, nước, tiếp khách...bằng cách thiết lập theo dõi tài khoản chi phí quản lý doanh nghiệp 642,6422 theo dõi theo từng khoản mục chi phí

đối tượng theo dõi tài khoản

Theo dõi chi phí bán hàng theo từng khoản mục riêng như chi phí cho nhân viên bán hàng, chi phí quảng cáo, tiếp thị sản phẩm...bằng cách thiết lập theo dõi tài khoản chi phí bán hàng thành những khoản mục chi phí như thiết lập chi phí quản lý doanh nghiệp ở trên.

Các nghiệp vụ thường gặp trong doanh nghiệp thương mại:

Các mẫu báo cáo thường gặp: Sổ chi tiết bán hàng, sổ chi tiết quỹ tiền mặt, sổ chi tiết tiền gửi, sổ chi tiết hàng hóa, sổ chi tiết thanh toán người mua/ người bán, sổ chi phí sản xuát kinh doanh...

Hướng dẫn chi tiết cách thức thiết lập các tài khoản như trên tại thiết lập hệ thống tài khoản

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh