STT

Nội dung

Hạch toán

1

Nhận tiền khách hàng ứng trước hoặc khi khách hàng trả nợ bằng chuyển khoản

Nợ TK 112: Tiền gửi ngân hàng (chi tiết theo từng tài khoản)

  Có TK 131: Phải thu khách hàng

2

Thu hồi các khoản tiền kí quỹ kí cược bằng tiền gửi ngân hàng

Nợ TK 112: Tiền gửi ngân hàng (chi tiết theo từng tài khoản)

  Có TK 138: Phải thu khác

  Có TK 244: Kí quỹ kí cược dài hạn

3

Nhận góp vốn liên doanh, góp vốn cổ phần do các thành viên góp vốn chuyển đến bằng chuyển khoản

Nợ TK 112: Tiền gửi ngân hàng (chi tiết theo từng tài khoản)

  Có TK 411: Nguồn vốn kinh doanh

4

Nhận kí quỹ,kí cược bằng tiền gửi ngân hàng

Nợ TK 112: Tiền gửi ngân hàng (chi tiết theo từng tài khoản)

  Có TK 3414: Nhận kí quỹ, kí cược dài hạn

  Có TK 338: Nhận kí quỹ, kí cược ngắn hạn (3386)

5

Thu hồi các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn bằng chuyển khoản

Nợ TK 112: Tiền gửi ngân hàng (chi tiết theo từng tài khoản)

Nợ TK 635: Chi phí tài chính (Số lỗ khi khi thu hồi các khoản đầu tư tài chính)

  Có TK 121: Đầu tư tài chính ngắn hạn(giá vốn)

  Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính(Lãi)

6

Thu tiền bán sản phẩm sản phẩm hàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc thu hoạt động tài chính, hoạt đông khác bằng chuyển khoản

Nợ TK 112: Tiền gửi ngân hàng (chi tiết theo từng tài khoản)

 Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chưa bao gồm thuế)

 Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính (chưa bao gồm thuế)

 Có TK 711: Thu nhập khác (chưa bao gồm thuế)

 Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp (33311)

7

Thu lãi tiền gửi ngân hàng

Nợ TK 112: Tiền gửi ngân hàng (chi tiết theo từng tài khoản)

 Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính

8

Vay tiền để nhập quỹ tiền gửi ngân hàng

Nợ TK 112: Tiền gửi ngân hàng (chi tiết theo từng tài khoản)

 Có TK 311,341

Các bước để lập chứng từ:

Ví dụ với nghiệp vụ:

Ngày 17/06/2011, công ty TNHH Hoa Thị chuyển khoản thanh toán tiền hàng số tiền còn nợ: 2.000.000 đồng qua tài khoản ngân hàng ABC

Bước 1: Căn cứ vào nghiệp vụ, thực hiện nguyên tắc ưu tiên nhằm tránh trùng chứng từ. Chọn chứng từ nhập vào phù hợp. Trên đây chúng tôi đã hướng dẫn những ví dụ thường gặp về những ngiệp vụ cần nhập vào chứng từ Giấy báo Có (những nghiệp vụ hạch toán Nợ TK 112). Từ đó với nghiệp vụ này chọn Phân hệ kế toán tiền gửi chọn chứng từ Giấy báo Có.

Bước 2: Sau khi đã chọn được phân hệ hạch toán và chứng từ cần nhập vào phù hợp. Nhấn nút để thêm mới chứng từ.

lập giấy báo có

Bước 3. phần mềm hiển thị màn hình nhập chứng từ. Thực hiện việc nhập thông tin chứng từ.

nhập thông tin chứng từ

Với một số tài khoản theo dõi theo đối tượng thì cần chọn chi tiết đối tượng khi nhập chứng từ. Nếu đối tượng đã được nhập trong danh mục thì chọn trực tiếp đối tượng. Nếu đối tượng chưa được nhập thì tiền hành thêm mới đối tượng bằng cách nhấn phím . Sau đó tiến hành nhập thông tin đối tượng khách hàng. Cuối cùng nhấn nút . Lúc này đối tượng khách hàng đã được nhập vào danh mục, thực hiện chọn đối tượng khách hàng thực hiện nghiệp vụ.

chọn đối tượng tài khoản


Bước 4: Nhấn nút để lưu lại chứng từ


8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh