1. Trong Windows, vào chức năng Control Panel >> Programs and Features

2. Chọn trong danh sách các phần mềm, chọn mục có tên "Tony Accounting"

3. Bấm nút Uninstall

4. Windows hỏi xác nhận yêu cầu gỡ bỏ phần mềm

5. Chọn nút Yes(Đồng ý) và đợi Windows thực hiện gỡ bỏ phần mềm

Lưu ý: khi thực hiện gỡ bỏ phần mềm, tập tin dữ liệu cũng như các tập tin kết xuất từ phần mềm không thuộc bộ cài đặt phần mềm sẽ không bị gỡ bỏ.

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh