Chức năng này cho phép người sử dụng thay đổi mật khẩu hiện tại bằng một mật khẩu mới. Khi bắt đầu sử dụng phần mềm, phần mềm được mặc định là rỗng. Người dùng cần vào chức năng này để thiết lập mật khẩu nhằm tránh xâm phạm dữ liệu trái phép.

hệ thống đổi mật khẩu đổi mật khẩu

Các bước tiến hành đổi mật khẩu

1. Nhập mật khẩu hiện tại. Đối với người sử dụng phần mềm lần đầu tiên thì không nhập mục này

2. Nhập mật khẩu mới

3. Nhập lại mật khẩu mới

4. Nhấn nút

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh