Chức năng này cho phép thoát khỏi phần mềm. Mở chức năng này bằng cách vào Hệ thống > Thoát

hệ thống thoát

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh