Chức năng này cho phép thiết lập các tùy chọn liên quan đến hiển thị chứng từ và số liệu kế toán khác.

    hệ thống tuỳ chọn kế toán       tuỳ chọn kế toán

Ý nghĩa chi tiết của các tùy chọn:

  • Hiển thị chi tiết của chứng từ: nếu tùy chọn này được thiết lập, phần mềm sẽ hiển thị chi tiết định khoản, hóa đơn và bút toán ngoài bảng ngay dưới mỗi chứng từ tại màn hình chứng từ. Sau khi thay đổi tùy chọn này phải khởi động lại phần mềm.

hiển thị chi tiết chứng từ

  • Chỉ hiển thị duy nhất một nhóm chứng từ: nếu tùy chọn này được thiết lập, phần mềm sẽ chỉ hiển thị duy nhất một nhóm chứng từ(tại màn hình chứng từ) ở một thời điểm. Khi mở nhóm chứng từ khác thì nhóm chứng từ đang mở sẽ tự động đóng lại

hiển thị nhiều nhóm chứng từ trong phân hệ kế toán  hiển thị duy nhất 1 nhóm chứng từ trong phân hệ kế toán

  • Chỉ hiển thị duy nhất một nhóm báo cáo: nếu tùy chọn này được thiết lập, phần mềm sẽ chỉ hiển thị duy nhất một nhóm báo cáo(tại màn hình báo cáo) ở một thời điểm. Khi mở báo cáo khác thì nhóm báo cáo đang mở sẽ tự động đóng lại.

hiển thị nhiều nhóm báo cáo trong danh mục báo cáo  hiển thị duy nhất 1 nhóm báo cáo trong danh mục báo cáo

  • Tùy chọn in chứng từ.
  • Hiển thị tài khoản Nợ/Có và Hiển thị số tiền của mỗi tài khoản: nếu tùy chọn này được thiết lập thì trong mỗi chứng từ in ra sẽ hiển thị thêm số định khoản Nơ/Có và số tiền của định khoản đó. Ví dụ:

không hiển thị tài khoản nợ/có trong chứng từ hiển thị tài khoản nợ/có trong chứng từ

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh