Chức năng này cho phép mỗi người sử dụng có những tùy chọn riêng, các tùy chọn này chỉ có ý nghĩa trên máy đang sử dụng phần mềm, không ảnh hưởng cũng như làm thay đổi đến các máy khác.

Để thiết lập tùy chọn có hiệu lực, một số tùy chọn yêu cầu phải khởi động lại phần mềm.


Gồm có các phần

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh