Để thay đổi thông tin một đối tượng, tiến hành các bước như sau:

Bước 1:

Vào chức năng Danh mục > Chọn đối tượng cần thao tác > Danh mục

Màn hình sẽ hiển thị cửa sổ nhập đối tượng danh mục.

Bước 2:

Chọn đối tượng cần thao tác bằng cách trỏ chuột vào dòng đối tượng đó. Dòng đối tượng được chọn sẽ có nền màu xanh.

hiệu chỉnh thông tin đối tượng

Bước 3:

Thay đổi thông tin đối tượng vừa được chọn ngay trong lưới dữ liệu hay có thể sửa trực tiếp ngay trên dòng số liệu.

Bước 4:

Cuối cùng nhấn nút để lưu lại thông tin vừa được thay đổi.

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh