Chủ đề này hướng dẫn thực hiện Lập báo cáo tài chính hàng kì và cách xuất ra phần mềm hỗ trợ kê khai để in báo cáo có mã vạch.

Bước 1:

Vào chức năng Báo cáo > Báo cáo tài chính

báo cáo tài chính

Bước 2:

Chọn loại báo cáo tài chính cần làm việc

Bước 3:

Xuất qua phần mềm hỗ trợ kê khai với những báo cáo: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp. Cách thức thực hiện tương tự như xuất dữ liệu qua HTKK với báo cáo thuế.

Với những báo cáo còn lại thì bỏ qua bước này

Bước 4:

Thực hiện xem/in báo cáo bằng cách nhấn nút ngay trên phần mềm

Với những báo cáo xuất qua phần mềm hỗ trợ kê khai thì xem hay in báo cáo thực hiện như hướng dẫn trong phần mềm HTKK

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh