Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã được thu tiền hoặc sẽ thu được tiền từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh như bán sản phẩm, hàng hóa, BĐS đầu tư, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán.

Tài khoản 511" Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ" chỉ phản ánh doanh thu của khối lượng sản phẩm, hàng hóa, BĐS đầu tư đã bán, dịch vụ đã cung cấp được xác định là đã bán trong kì không phân biệt doanh thu đã thu tiền hay sẽ thu tiền.

Đối với sản phẩm hàng hóa , dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế xuất khẩu thì doanh thu ghi nhận là tổng giá thanh toán (bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế xuất khẩu)

Những doanh nghiệp nhận gia công vật tư, hàng hóa thì chỉ phản ánh doanh thu là số tiền gia công thực tế được hưởng, không bao gồm giá trị vật tư hàng hóa nhận gia công.

Đối với hàng hóa nhận bán đại lý, ký gửi theo phương thức bán đúng giá hưởng hoa hồng thì ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là phần hoa hồng bán hàng mà doanh nghiệp được hưởng.

Trường hợp bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp thì doanh nghiệp sẽ ghi nhận doanh thu bán hàng theo giá bán trả tiền ngay và ghi nhận doanh thu chưa thực hiện phần lãi tính trên khoản trả chậm phù hợp với thời điểm ghi nhận doanh thu được xác định.

Những sản phẩm hàng hóa được xác định là đã bán nhưng vì lý do về chất lượng, quy cách kỹ thuật...mà người mua từ chối thanh toán, gởi trả lại người bán hoặc yêu cầu giảm giá và được DN cấp thuận; hoặc người mua mua hàng với số lượng lớn được chiết khấu thương mại thì các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng này được theo dõi riêng trên các tài khoản 521 "Các khoản giảm trừ doanh thu", cuối kì kết chuyển sang TK 511 để tính doanh thu thuần

Trường hợp trong kì doanh nghiệp đã viết hóa đơn bán hàng và thu tiền bán hàng nhưng đến cuối kì vẫn chưa giao hàng cho người mua thì giá trị số hàng này không được xem là hàng đã bán trong kì và không được ghi vào tài khoản 511 "Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ" mà chỉ hạch toán vào bên Có TK 131 "Phải thu khách hàng" về các khoản khách hàng ứng trước. Khi thực tế giao hàng cho người mua sẽ hạch toán vào tài khoản 511 về giá trị hàng đã giao, đã thu trước tiền bán hàng, phù hợp với các điều kiện ghi nhận doanh thu

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh