STT

Nội dung

Hạch toán

Phân hệ hạch toán

1

Phản ánh doanh thu cổ tức, lợi nhuận được phát sinh trong kì từ hoạt động đầu tư

Nợ TK 111,112,138

Nợ TK 221: Đầu tư tài chính dài hạn (cổ tức lợi nhuận được chia bổ sung góp vốn liên doanh liên kết và vốn đầu tư dài hạn khác)

 Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính

Kế toán tiền mặt hoặc tiền gửi, hạch toán tương ứng. Nếu chưa thu được tiền thì hạch toán vào doanh thu bán hàng và cũng cấp dịch vụ

2

Hoạt động đầu tư chứng khoán

2.1

Khi mua chứng khoán ngắn hạn, dài hạn căn cứ vào chi phí mua thực tế ghi

Nợ TK 121,221(2218)

 Có TK 111,112,141

Kế toán tiền mặt hoặc tiền gửi, hạch toán tương ứng


Định kì tính lãi và thu lãi trái phiếu, tín phiếu hoặc nhận được thông báo về cổ tức hay lợi nhuận được hưởng

Nợ TK 111,112,138: Trường hợp nhận lãi bằng tiền

Nợ TK 121,221: Trường hợp dùng cổ tức và lợi nhuận được chia để bổ sung vốn góp

 Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính

Kế toán tiền mặt hoặc tiền gửi, hạch toán tương ứng. Nếu chưa thu được tiền thì hạch toán vào doanh thu bán hàng và cũng cấp dịch vụ

2.2

Trường hợp nhận lãi đầu tư bao gồm cả khoản lãi đầu tư dồn tích trước khi doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư đó thì doanh nghiệp phải phân bổ số tiền lãi này, chỉ có phần tiền lãi của các kì mà doanh nghiệp đã mua khoản đầu tư này mới được ghi nhận là doanh thu hoạt động tài chính, các khoản tiền lãi dồn tích trước khi doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư đó thì ghi giảm giá trị của chính khoản đầu tư trái phiếu, cổ phiếu đó.

Nợ TK 111,112 (Tổng số tiền lãi thu được)

 Có TK 121: Đầu tư tài chính ngắn hạn (phần tiền lãi dồn tích trước khi doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư)

 Có TK 2213: Đầu tư vào công ty liên kết (phần tiền lãi dồn tích trước khi doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư)

 Có TK 2218: Đầu tư tài chính ngắn hạn khác (phần tiền lãi dồn tích trước khi doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư)

 Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính (phần tiền lãi phát sinh sau ngày doanh nghiệp mua khoản đầu tư)

Kế toán tiền mặt hoặc tiền gửi, hạch toán tương ứng.


Định kì nhận lãi cổ phiếu trái phiếu(nếu có)

Nợ TK111,112: Số tiền nhận được

 Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính

Kế toán tiền mặt hoặc tiền gửi, hạch toán tương ứng.

2.3

Khi chuyển nhượng đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn căn cứ vào giá bán chứng khoán ghi


Nợ 111,112: Giá thanh toán

Nợ Tk 635: CP tài chính (lỗ bán chứng khoán)

 Có TK 121: Đầu tư tài chính ngắn hạn (giá vốn)

 Có TK 2218: Đầu tư tài chính dài hạn khác (giá vốn)

Kế toán tiền mặt hoặc tiền gửi, hạch toán tương ứng.2.4

Thu hồi hoặc thanh toán các loại đầu tư ngắn hạn khi đáo hạn

Nợ TK 111,112: Tiền gửi ngân hàng

 Có TK 121:Đầu tư tài chính ngắn hạn (giá vốn)

 Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính (số tiền lãi)

Kế toán tiền mặt hoặc tiền gửi, hạch toán tương ứng

3

Lãi cho vay trong kì theo khế ước vay

Nợ TK138: Phải thu khác

 Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính

Kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ

4

Các khoản thu lãi tiền gửi phát sinh trong kì

Nợ TK 112: Giá thanh toán

 Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính (số tiền lãi)

Kế toán tiền gửi

5

Số tiền chiết khấu thanh toán (số tiền chiết khấu thanh toán được hưởng do thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn được người bán chấp thuận)

Nợ TK 331: Phải trả cho người bán

 Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính

Kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ

6

Định kì xác định và kết chuyển doanh thu tiền lãi trả chậm trả góp trong kì

Nợ TK 3387: Doanh thu chưa thực hiện

 Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính

Kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ

7

Hàng kì xác định doanh thu các khoản cho vay hoặc mua trái phiếu nhận lãi trước

Nợ TK 3387: Doanh thu chưa thực hiện

 Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính

Kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh