STT

Nội dung

Hạch toán

Phân hệ hạch toán

1

Tại đơn vị giao hàng để gia công


Khi xuất kho giao hàng để gia công

Nợ TK 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

 Có TK 152,156...

Kế toán quản lý kho (xuất kho tương ứng)


Chi phí gia công

Nợ TK 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ

 Có TK 111,112,131

Kế toán tiền mặt hoặc tiền gửi, hạch toán tương ứng. Hoặc kế toán quản lý kho, nhập kho (Chưa trả tiền)


Khi nhận lại hàng gia công, chế biến hoàn thành

Nợ TK152,156

 Có TK 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Kế toán quản lý kho (nhập kho tương ứng)

2

Kế toán tại đơn vị nhận hàng để gia công


Khi nhận hàng để gia công kế toán phản ánh toàn bộ giá trị hàng hóa nhận gia công vào tài khoản 002

Nợ TK 002: Vật tư hàng hóa nhận gia công,giữ hộ

Kế toán tổng hợp (Bút toán khác)


Khi xuất kho hàng để gia công chế biến hoặc trả lại đơn vị giao hàng gia công

Có TK 002: Vật tư hàng hóa nhận gia công,giữ hộ

Kế toán tổng hợp (Bút toán khác)


Khi xác định doanh thu từ số tiền gia công thực tế được hưởng

Nợ TK 111,112,131: Số tiền thu được

 Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

 Có TK 3331:Thuế GTGT phải nộp

Kế toán tiền mặt hoặc tiền gửi, hạch toán tương ứng.Hoặc kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ(Chưa trả tiền)

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh