Gồm có các chứng từ: Chuyển đổi công nợ, Bút toán tổng hợp, Bút toán khác

Kế toán tổng hợp


Chuyển đổi công nợ

Dùng cho các nghiệp vụ chuyển đổi công nợ, bù trừ công nợ giữa tài khoản 131 hay 331(hạch toán cùng một đối tượng) hay bù trừ công nợ giữa tổng công ty và các chi nhánh của nó (bù trừ giữa tài khoản 136 và 131)

Bút toán tổng hợp

Dùng cho các nghiệp vụ tổng hợp, các bút toán điều chỉnh tăng, điều chỉnh giảm thuế GTGT

Bút toán khác

Dùng cho các nghiệp vụ không nằm trong các nghiệp vụ trên


8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh