Kế toán quản lý kho lưu ý: chi phí thu mua hàng hóa phản ánh chi phí thu mua hàng hóa phát sinh liên quan đến số hàng hóa đã nhập kho trong kỳ và tình hình phân bổ chi phí mua hàng hóa hiện có trong kì cho khối lượng hàng hóa đã bán trong kì và tồn kho thực tế cuối kì (kể cả tồn trong kho và hàng gửi đi bán, hàng gửi đại lý, kí gửi chưa bán được). Chi phí thu mua hàng hóa hạch toán vào tài khoản 156 chỉ bao gồm các chi phí liên quan trực tiếp đến quá trình thu mua hàng hóa như: Chi phí bảo hiểm hàng hóa, tiền thuê kho, thuê bãi...chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản hàng hóa từ nơi mua về đến kho doanh nghiệp; các khoản hao hụt tự nhiên trong định mức phát sinh trong quá trình thu mua hàng hóa8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh