Tài sản cố định hữu hình: Là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình.

  • Những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập hoặc nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau thành một hệ thống để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định, nếu thiếu bất kì một bộ phận nào đó thì cả hệ thống không thể hoạt động được, và nếu thỏa mãn cả 4 tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố định hữu hình:
  • Chắc chắn thu được lợi ích trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó
  • Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy
  • Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên
  • Có giá trị theo quy định hiện hành (Từ 30.000.000 đồng trở lên)
  • Trường hợp một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau, trong đó mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và nếu thiếu một bộ phận nào đó mà cả hệ thống vẫn thực hiện được chức năng hoạt động chính của nó, hoặc do yêu cầu quản lý, sử dụng TSCĐ đòi hỏi phải quản lý riêng từng bộ phận mà mỗi bộ phận tài sản đều cùng thỏa mãn đồng thời 4 tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định thì nó được coi là một TSCĐ hữu hình độc lập.
  • Đối với súc vật làm việc hoặc cho sản phẩm, nếu từng con súc vật thỏa mãn đồng thời 4 tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định thì được xem như là tài sản cố định hữu hình

TSCĐ vô hình: Là những tài sản không có hình thái vật chất nhưng xác định được giá trị do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ hoặc cho đối tượng khác thuê và phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ .

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh