Căn cứ để hạch toán trên tài khoản 112 - " Tiền gửi ngân hàng" là các Giấy báo Có, báo Nợ hoặc bản sao kê của ngân hàng kèm theo các chứng từ liên quan.

Khi nhận được chứng từ của ngân hàng gửi đến, kế toán phải kiểm tra đối chiếu với chứng từ gốc kèm theo. Nếu có sự chênh lệch giữa số liệu trên sổ kế toán của đơn vị với số liệu trên chứng từ gốc của ngân hàng thì đơn vị phải thông báo cho ngân hàng để cùng đối chiếu xác minh và xử lý kịp thời. Cuối tháng chưa xác định được nguyên nhân thì kế toán ghi sổ theo số liệu của Ngân hàng trên giáy báo Có, báo Nợ hoặc bản sao kê. Số chênh lệch (nếu có), ghi vào bên nợ TK 138"Phải thu khác"( nếu số liệu kế toán lớn hơn số liệu ngân hàng) hoặc ghi vào bên Có TK 338" Phải trả khác" (nếu số liệu kế toán nhỏ hơn số liệu ngân hàng). Sang tháng sau tiếp tục kiểm tra đối chiếu xác minh rõ nguyên nhân để điều chỉnh số liệu ghi sổ.

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh