Chỉ phản ánh vào tài khoản 111 "tiền mặt" số tiền mặt thực tế nhập, xuất quỹ tiền mặt.

Các khoản tiền mặt do doanh nghiệp khác và cá nhân kí quỹ, kí cược tại doanh nghiệp được hạch toán như các tài sản bằng tiền khác của đơn vị.

Khi tiến hành nhập, xuất quỹ tiền mặt phải có Phiếu thu, phiếu Chi có đầy đủ chữ kí của người nhận, người giao, người cho phép nhập xuất quỹ theo quy định của chứng từ kế toán. Một số trường hợp đặc biệt phải có lệnh nhập quỹ, xuất quỹ đính kèm.

Kế toán tiền mặt của doanh nghiệp có trách nhiệm mở sổ kế toán quỹ tiền mặt, ghi chép hàng ngày liên tục trình tự phát sinh các khoản thu, chi, xuất nhập quỹ tiền mặt, ngoại tệ và tính ra số tồn quỹ sau mỗi lần nhập xuất quỹ vào cuối mỗi ngày.

Thủ quỹ chịu trách nhiệm quản lý, nhập, xuất quỹ tiền mặt. Hàng ngày thủ quỹ phải kiểm kê số tồn tiền mặt thực tế, đối chiếu số liệu sổ quỹ tiền mặt và sổ kế toán tiền mặt. Nếu có chênh lệch, kế toán và thủ quỹ phải kiểm tra lại để xác minh nguyên nhân và kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch.

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh