Mục này bao gồm các hướng dẫn về các nghiệp vụ tổng hợp, thường được thực hiện cuối kì, các nghiệp vụ kế toán bất thường...

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh