Khi thực hiện lập chứng từ về kế toán tổng hợp, phải có các thông tin liên quan đến danh mục khách hàng, nhân viên, phòng ban, phân xưởng, công đoạn, hợp đồng

  • Danh mục nhân viên

Nhập danh sách nhân viên thực hiện giao dịch liên quan

Chọn thực đơn Danh mục > Nhân viên

  • Danh mục khách hàng

Toàn bộ danh sách khách hàng (bao gồm cả nhà cung cấp) có phát sinh giao dịch liên quan

Chọn thực đơn Danh mục > Phân nhóm để tiến hành phân nhóm người khách hàng hay nhà cung cấp

Sau đó chọn thực đơn Danh mục > Khách hàng > Danh mục để tiến hành nhập danh sách khách hàng hay nhà cung cấp theo từng nhóm tương ứng.

  • Danh mục nhân viên, phòng ban, phân xưởng, công đoạn, hợp đồng

Sau đó chọn thực đơn Danh mục > Nhân viên/Phòng ban/Phân xưởng/Công đoạn/Hợp đồng > Danh mục để tiến hành nhập danh sách đối tương cần thiết lập

Hướng dẫn khai báo Danh mục tại mục hướng dẫn theo chức năng Danh mục (thêm mới một đối tượng)

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh