Khi thực hiện lập chứng từ thu chi, phải có các thông tin liên quan: nhân viên thực hiện, người nhận tiền/nộp tiền, thông tin về đối tượng khách hàng. Thực hiện khai báo các thông tin sau:

  • Danh mục nhân viên

Toàn bộ danh sách nhân viên trong Đơn vị có phát sinh nghiệp vụ kế toán tiền mặt.

Chọn thực đơn Danh mục > Nhân viên

Khai báo các thông tin của nhân viên như: mã nhân viên, tên nhân viên, ghi chú khác...

  • Danh mục khách hàng

Toàn bộ danh sách khách hàng (bao gồm cả nhà cung cấp) có phát sinh giao dịch liên quan đến Đơn vị.

Chọn thực đơn Danh mục > Phân nhóm để tiến hành phân nhóm khách hàng hay nhà cung cấp

Sau đó chọn thực đơn Danh mục > Khách hàng > Danh mục để tiến hành nhập danh sách khách hàng hay nhà cung cấp theo từng nhóm tương ứng. Khi khai báo danh mục khách hàng cần khai báo mã KH, tên KH, mã số thuế, địa chỉ, số tài khoản ngân hàng, số điện thoại, fax...

Hướng dẫn khai báo Danh mục tại mục hướng dẫn theo chức năng Danh mục (thêm mới một đối tượng)

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh